El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

  

Contabilidad Avanzada (subvencionado) en Lleida

En estos momentos el centro Formació Miró no tiene la matrícula abierta para este curso

Curso subvencionado para desempleados en Lleida (Lleida)

Formació Miró

Gratuito para desempleados

- Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants - Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos - Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final - Identificar, estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat - Analitzar les conseqüències fiscals de les decisions comptables - Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable

A quién va dirigido: A trabajadores, autónomos, desempleados y funcionarios.

Información adicional

Duración: 1 meses

Temario completo de este curso

1. Recordatori de conceptes generals

1.1 Cas pràctic

2. Immobilitzat

2.1 Valoració dels immobilitzats

2.2 Amortització

2.2.1 Comptabilització

2.2.2 Normativa fiscal de valoració

3. Provisions i deterioraments de valor

3.1 Concepte de provisió i de deteriorament de valor

3.1.1 El principi de prudència

3.2 Principals provisions en el PGC

3.2.1 Tractament comptable inicial i posterior

3.3 Principals deterioraments de valor en el PGC

3.3.1 Tractament comptable inicial i posterior

3.4 Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

3.4.1 Provisions i deterioraments deduïbles i no deduïbles

4. Moneda estrangera

4.1 Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1 Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior

4.2 Problemàtica comptable de les operacions amb moneda estrangera

4.2.1 Diferències de canvi

4.2.2 Partides monetàries i no monetàries

4.3 Tractament comptable de les operacions

4.3.1 En el moment de realitzar-se

4.3.2 En el moment final. Ajustaments a final de l’exercici

5. Valors mobiliaris

5.1 Concepte de valors mobiliaris

5.2 Principals tipus de valors

5.2.1 Instruments de patrimoni

5.2.2 Instruments de deute

5.3 Classificació dels instruments financers actius en el PGC

5.3.1 Informació que ens aporta la classificació

5.3.2 Grups

5.4 Classificació dels instruments financers actius en el PGC de Pymes

5.4.1 Grups

5.5 Concepte de cost amortitzat

5.5.1 El tipus d’interès efectiu

5.5.2 Significat

5.5.3 Càlcul

5.6 Tractaments dels costos inicials de les operacions

5.7 Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici

6. Comptabilització del Impost de societats

6.1 Diferència entre impostos directe i impostos indirectes

6.1.1 Principals impostos de cada tipus

6.2 Definició del Impost de Societat

6.2.1 Àmbit d’aplicació

6.2.2 Base imposable

6.2.3 Tipus impositiu

6.3 Diferències entre el resultat comptable i la base imposable

6.3.1 Tipus de diferències: Permanents i temporànies

6.3.2 Diferències entre unes i altres

6.4 Comptabilització del impost

6.4.1 Impost corrent

6.4.2 Impost diferit

6.4.3 Actius i passius per diferències impositives

6.5 Bases imposables negatives

6.5.1 Compensació

6.5.2 Crèdit impositiu

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Economía