El buscador de formación
¿Te ayudamos? 900 49 47 47

  

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Oposición en Barcelona (Barcelona)

Requisitos: Títol Superior Universitari. Titulació específica per a accés.

Temario completo de este curso

Programa

Aprovat en el DOGC de 12 d'agost de 2008

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

 • Àmbit General (40 temes)
 • Àmbit Jurídic (40 temes)
 • Àmbit Econòmic (40 temes)
 • Àmbit de Prevenció (40 temes)


Proves

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

 • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
 • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
 • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
 • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores


SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

 • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
 • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

 
ver temario completo
 
  

Más cursos relacionados de Oposiciones economía • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  Consultar precio


 • ESCUELA DE NEGOCIOS CEF

  Requisitos: Licenciatura en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología o el título de grado equivalente.Titulación específica para acceso.

  Oposición
  Presencial en Barcelona
  229 €


 • MasterD Oposiciones

  Requisitos: -Ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.-Nivel de estudios que corresponda a un ciclo completo de estudios universitarios de tres años como mínimo, sancionado ...

  Oposición
  Semipresencial en Barcelona
  Consultar precio